ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΔΡΟΜΗ – ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

– Ενημερώνουμε τα μέλη μας ότι η ετήσια εισφορά του Συλλόγου ανέρχεται στο ποσό των 80,00€.

– Για τα μέλη του Ειδικού Μητρώου η ετήσια συνδρομή ανέρχεται στα 120€.

– Σημειωτέων ότι 20,00€ εκ των ανωτέρω ποσών αφορά την εισφορά των μελών μας στον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο που εκ του νόμου υποχρεούται ο Ι.Σ.Κ. να αποδίδει έγκαιρα.

– Η μη εμπρόθεσμη καταβολή της ετήσιας εισφοράς στο Σύλλογο επιβαρύνεται με προσαύξηση κατά 3% για κάθε μήνα καθυστέρησης (άρθρο 39, παρ. 2 του Β.Δ. 11.10/7-11-1957 & ισχύει για καθυστερήσεις που αφορούν έως και στο έτος 2017).

– Τα μέλη που δεν τακτοποιούν τη συνδρομή τους δεν θα απολαμβάνουν τις προσφορές και συνεργασίες που επιτυγχάνει ο Ιατρικός Σύλλογος Κορινθίας.

– Το Διοικητικό Συμβούλιο κάθε Ιατρικού Συλλόγου, με αιτιολογημένη απόφασή του, μπορεί να διαγράφει από το μητρώο του τους ιατρούς, οι οποίοι, παρά τις επανειλημμένες υπομνήσεις του Συλλόγου, δεν τακτοποιούν την εισφορά τους. Επίσης, μπορεί να προβαίνει σε όλες τις νόμιμες ενέργειες, εξωδικαστικές και δικαστικές, προκειμένου να εισπράξει τις οφειλόμενες εισφορές, με τις εκάστοτε νόμιμες προσαυξήσεις. Η ανωτέρω διαγραφή του ιατρού από το μητρώο του κύριου Ιατρικού Συλλόγου, στον οποίο είναι εγγεγραμμένος, επιφέρει την άμεση ανάκληση της άδειας άσκησης του επαγγέλματός του από το Διοικητικό Συμβούλιο του Π.Ι.Σ. (παρ. 4, άρθρου 296, Ν.4512/2018).

– Μετά το πέρας της διαδικασίας θα εκδίδεται από τον ΙΣΚ γραμμάτιο εξόφλησης της εισφοράς σας και φωτοαντίγραφο αυτού θα σας αποστέλλεται με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ή fax. Το πρωτότυπο θα τηρείται στον προσωπικό σας φάκελο στον ΙΣΚ, και θα μπορείτε να το παραλάβετε όποτε θελήσετε.

Για οποιαδήποτε απορία ή διευκρίνιση επικοινωνήστε με τη Γραμματεία του Ι.Σ.Κ.

Τρόποι εξόφλησης συνδρομής

Ενόψει του νέου Κανονισμού για τα προσωπικά δεδομένα, έχετε τρείς επιλογές:

1. Να προσέλθετε αυτοπροσώπως στα γραφεία του ΙΣΚ για τη καταβολή της εισφοράς είτε μετρητά, είτε μέσω pos (pos από 11/03/2019).

2 . Εξόφληση μέσω e-pos τράπεζας Πειραιώς (από 11/03/2019), στο site Συλλόγου μας (www.iskorinthias.gr).

3 . Να προβεί στην ανανέωση της έγγραφής σας τρίτος, ο οποίος όμως θα έχει εφοδιαστεί με εξουσιοδότηση με θεωρημένο, από αρμόδιο αρχή, του γνησίου της υπογραφής σας.

4. Μέσω e-banking σας:

  • Οι μεταφορές εντός της Τράπεζας Πειραιώς δεν έχουν χρέωση.
  • Μεταφορές από άλλες τράπεζες – Τα έξοδα μεταφοράς τα αναλαμβάνει ο εντολέας.

5.  Με κατάθεση στον τραπεζικό λογαριασμό του Συλλόγου με την προϋπόθεση ότι θα ενημερώνετε την γραμματεία του Ι.Σ.Κ. με το αποδεικτικό της κατάθεσης, είτε με fax, είτε με email.
Αρ. λογαριασμού: 5509-031382-180 (ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ)
IBAN: GR 88 0172 5090 0055 0903 1382 180 BIC: PIRBGRAA